Lubelskie
Smakuj ?ycie!

Region Lubelski to idealna przestrzeń do aktywnego wypoczynku, szczególnie polecana tym, którzy lubi? nowe wyzwania i odkrywanie nieznanych miejsc, niezale?nie od pory roku. Zró?nicowany krajobraz oraz przyrodnicze i kulturowe bogactwo regionu gwarantuj? wypoczynek bez nudy, tym bardziej, ?e naturalnym walorom towarzyszy stale rozbudowywana oferta produktów turystyki. S? w?ród nich m.in. ciesz?ce si? du?ym zainteresowaniem rodzinne parki rozrywki i edukacji, szkó?ki je?dzieckie, przystanie ?eglarskie, stanice kajakowe, parki linowe, ale te? miejsca oferuj?ce bardziej ekstremalne prze?ycia, np. podczas birdwatchingu na poleskich bagnach, fotosafari nad Bugiem, albo wypraw do le?nego skarbca w g??bi Lasów Janowskich.

Ma?opolski Prze?om Wis?y, Podlaski Prze?om Bugu, Pojezierze ??czyńsko-W?odawskie, Polesie, Powi?le, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie – to znakomite tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej. Pomog? w tym znakowane szlaki i ?cie?ki – Lubelskie to jeden z krajowych liderów pod wzgl?dem ilo?ci i d?ugo?ci znakowanych tras dla turystów. W sezonie zimowym obszary te staj? si? atrakcyjne dla narciarzy, oferuj?c trasy biegowe oraz liczne stoki zjazdowe w kilkunastu o?rodkach narciarskich.

Nowym, coraz popularniejszym produktem aktywnej turystyki jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, przebiegaj?cy przez obszar pi?ciu regionów Polski Wschodniej. W Regionie Lubelskim trasa liczy ok. 400 km i prowadzi przez najpi?kniejsze pod wzgl?dem przyrodniczym tereny, chronione w parkach narodowych i krajobrazowych, a tak?e w ramach Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

 

Wa?nym argumentem dla turystów odwiedzaj?cych Lubelskie jest po?o?enie regionu przy wschodniej, zewn?trznej granicy UE, sk?d prowadz? najkrótsze drogi na Ukrain? i Bia?oru?, w tym przede wszystkim do nieodleg?ych Lwowa, ?ucka, Brze?cia. Tury?ci z zachodniej Polski czy Europy, wypoczywaj?cy w Regionie Lubelskim, ch?tnie korzystaj? z mo?liwo?ci krótkich – jednodniowych lub weekendowych wycieczek do tych i innych miast na Ukrainie i Bia?orusi.

W regionie najliczniej odwiedzany przez turystów jest Lublin, miasto z 700-letni? metryk?, oferuj?ce wiele atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, z g?o?nymi plenerowymi festiwalami i jarmarkami, jak Carnaval Sztuk-Mistrzów, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku. Na oryginalne plenerowe imprezy i niesamowite spotkania z histori? zaprasza Zamo?? – renesansowe miasto-twierdza (z Listy ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO), ale te? malowniczy nadwi?lański Kazimierz Dolny, uzdrowiskowy Na??czów, nadbu?ańska wielokulturowa W?odawa, roztoczański Zwierzyniec, czy po?o?ony po?ród lasów Janów Lubelski. 

Wypoczynkowi w Regionie Lubelskim sprzyja rozwini?ta sie? hoteli, moteli, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych, oferuj?cych zarówno smaczn? regionaln? kuchni?, jak i coraz atrakcyjniejsze programy pobytu, nawi?zuj?ce niejednokrotnie do miejscowych tradycji, obyczajów, rzemios?a.

Je?li kto? chce odkry? co? nowego, prze?y? fascynuj?c? przygod?, a przy okazji odpocz?? od wielkomiejskiego po?piechu, stresu i smogu powinien wybra? Lubelskie. Tu, w odró?nieniu od wi?kszo?ci wysoko zurbanizowanych regionów, mo?na wci?? znale?? przyjazn? przestrzeń, która pozwala poczu? si? wolnym, zrelaksowa? si? i nabra? si? do codziennego dzia?ania.